Poštovani saradnici,

Obaveštavamo vas o novom planu smanjenja ambalažnog otpada za period od 2020. do 2024. godine. Novi izazovi su pred nama u narednom periodu za sakupljanje i reciklažu ambalažnog otpada. Ponovno iskorišćenje i recilklaža dati su procentualno u tabelarnom pregledu pojedinačno za svaku godinu i svaku vrstu ambalaže.