REŠAVAMO VAŠE PROBLEME S OTPADOM

 

Pružamo konsultantske usluge u cilju obezbeđivanja najboljih rešenja za zbrinjavanje otpada, izrade planova, izveštaja i analiza u skladu sa Zakonom. Obezbeđujemo opremu za primarnu separaciju ambalažnog otpada za potrebe svojih klijenata i dobavljača – privatnih sakupljača i komunalnih preduzeća.

DODATNE USLUGE

1.Usluga izrade izveštaja prema Agenciji za životnu sredinu:

Ukoliko plasirate ambalažu, generišete otpad i uvozite proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada – vozila, baterije, akumulatore, gume, ulja, električne i elektronske proizvode za Vas radimo izveštaje:

 • Plasirana ambalaža – AAO1
 • Godišnji izveštaj o proizvođaču otpada – GIO1
 • Posebni tokovi otpada – PTP2:
 • Registracija naloga
 • Obrada dokumentacije kvartalno i godišnje
 • Preračun obaveza i davanje uputstava za uplatu u budžet
 • Popunjavanje obrasca PTP2 i unos podataka u sistem za izveštavanje Agencije

2. Konsultantske usluge

Pronalazimo za vas najbolja rešenja za zbrinjavanje otpada:

3. Osmišljavanje i realizacija projekata u cilju unapređenja upravljanja otpadom:

 • Sakupljanje industrijskog, komercijalnog i komunalnog ambalažnog otpada;
 • Edukacije potrošača i građana u oblasti zaštite životne sredine, promocije društveno i ekološki odgovornog poslovanja;
 • Obuke zaposlenih iz oblasti upravljanja otpadom;
 • Obezbeđujemo namenske kutije, prilagođene kancelarijskom prostoru, za primarnu separaciju otpadnog kancelarijskog papira, PET ambalaže, aluminijumskim limenki;
 • Obezbeđujemo opremu za prikupljanje i razvrstavanje generisanog ambalažnog i ostalog otpada u objektima, a u dogovoru sa serviserima i u skladu sa njihovim i vašim tehničkim mogućnostima i generisanim količinama;
 • Besplatno korišćenje UPSEKO web aplikacije za evidenciju o otpadu (link http://www.upseko.org/).
4. Popust na usluge laboratorijskog ispitivanja i konsultantskih usluga za klijente Ekostar Pak-a:

 • GradskI zavod za javno zdravlje Beograd – uzorkovanje i ispitivanje svih vrsta otpada
 • Institut za zaštitu na radu NS – karakterizacija, ispitivanje, merenje, analiza
 • Institut Vatrogas NS – karakterizacija otpada
 • Popust na usluge firmi partnera – Higia i Eko Hemik:
 • Poveravanje poslova odgovornog lica za upravljanje otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom
 • Izrada Plana upravljanja otpadom;
 • Usluge Savetnika za hemikalije;
 • Usluge Savetnika za ADR;
 • Usluge ishodovanja dozvola za upravljanje otpadom;
 • Obuke zaposlenih za rukovanje sa opasnim materijama, hemikalijama i ADR
 • Izrada Procene uticaja na životnu sredinu

Kontaktirajte nas putem maila: info@ekostarpak.rs