Prijava za članstvo

Kome Ekostar Pak pruža svoje usluge?

Ekostar Pak pruža svoje usluge svim Zakonskim obveznicima, a to su proizvođači, uvoznici, pakeri/punionici i isporučioci robe široke potrošnje upakovane u ambalažu, koja se proizvodi ili uvozi, a plasira na teritoriji Republike Srbije.

Koje obaveze je kompanija/klijent dužna da ispuni?

Kompanija je dužna da ispuni sledeće obaveze:

  • da obezbedi da se prikupljena ambalaža vrati, reciklira i ponovo iskoristi ili kao novi proizvodni materijal ili kao energija.
  • da obezbedite funkcionisanje sistema prikupljanja ambalažnog otpada
  • sve obaveze predviđene od strane zakonodavstva u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada
Prednosti članstva

Sklapajući ugovor sa Ekostar Pak-om, pravna lica sve svoje zakonske obaveze, koje se odnose na zbrinjavanje ambalažnog otpada, prenose na Operatera sistema (Ekostar Pak), koji na sebe preuzima odgovorno upravljanje ambalažnim otpadom i ispunjenje Nacionalnih ciljeva i obaveza za svoje klijente. Ekostar Pak će kroz jedinstveni sistem upravljanja ambalažnim otpadom omogućiti članicama da ispunjavaju svoje obaveze i o tome izveštavati nadležno Ministarstvo.

Kako se postaje član?

Popunjavanjem kontakt formulara o članstvu.
Po prijemu formulara Ekostar Pak će Vam proslediti Ugovor o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažom otpadu.

Kontakt formular o članstvu

PODACI O KOMPANIJI


KONTAKT PODACI