PROMOVIŠEMO ODGOVORNO POSLOVANJE

 

Organizujemo kampanje za podizanje ekološke svesti građana i promovišemo princip produžene odgovornosti proizvođača. Za potrebe svojih klijenata i dobavljača sprovodimo edukacije, akcije i medijske nastupe u cilju podizanja svesti javnosti o značaju reciklaže i odgovornog upravljanja otpadom.

Poslovanje u skladu sa najvišim ekološkim standardima, primena načela društveno odgovornog poslovanja i cirkularne ekonomije su prepoznati kao ciljevi održivog razvoja privrede u Srbiji.

Ekostar Pak kroz svoje usluge podiže kapacitete privrede Srbije za odgovorno upravljanje otpadom i omogućava primenu principa produžene odgovornosti proizvođača koja je Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu definisana kao zakonska obaveza privrednih subjekata. Privredna društva – uvoznici, punioci i proizvođači proizvoda upakovanih u ambalažu ispunjavaju svoje zakonske obaveze saradnjom sa Ekostar Pakom, koji u njihovo ime organizuje sakupljanje ambalaže od krajnjih korisnika i njeno ponovno iskorišćenje i reciklažu u skladu sa propisanim nacionalnim ciljevima.

Ekostar pak u saradnji sa klijentima, sakupljačkim preduzećima, reciklerima i komunalnim preduzećima organizuje kampanje za podizanje svesti građana o značaju reciklaže u zaštiti životne sredine i sprovodi akcije sakupljanja otpada. Promoviše društveni i lični aktivizam pojedinca i pruža podršku brojnim organizacijama, udruženjima građana, obrazovnim i kulturnim ustanovama, sportskim klubovima, manifestacijama koje žele da svoje aktivnosti sprovode u skladu sa odgovornim ekološkim praksama. Ekostar Pak radi na edukaciji građana s posebnim fokusom na decu i mlade, kroz brojne aktivnosti mobiliše zajednicu da brine o životnoj sredini.

Za potrebe klijenata i drugih zainteresovanih strana možemo organizovati različite aktivnosti:

  • Kampanje, ekološke aktivacije, akcije sakupljanja smeća, sadnje drveća i mnoge druge aktivnosti usmerene na promociju zaštite životne sredine.
  • Kreativne radionice i edukacije u predškolskim i školskim ustanovama, ekološke manifestacije i nagradne konkurse.
  • Interne i eksterne obuke, predavanja, treninge, tribine, konferencije na temu ekologije, medijske nastupe.

Kontaktirajte nas putem maila: ekostarpak@ekostarpak.rs