Vlada Republike Srbije, donela je 26.10.2023. godine izmenu Uredbe o utvrđivanju Plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2020 – 2024. godine. Ovom Uredbom izmenjeni su nacionalni ciljevi za ponovno iskorišćenje i reciklažu za 2024. godinu i po prvi put uvedeni i ciljevi za komunalni ambalažni otpad.

Na osnovu analize koju je sprovelo Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS, utvrđeno je da propisani ciljevi nisu dali rezultate u podizanju sistema sakupljanja komunalnog ambalažnog otpada. Shodno tome, precizirane su obaveze u ovom segmentu, po pitanju opštih ciljeva za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog i komunalnog ambalažnog otpada, odnosno otpada za koji postoji ugovor sa javnim komunalnim preduzećem, jedinicom lokalne samouprave ili sa ugostiteljskim, malim trgovinskim i komercijalnim objektima. Za ispunjenje cilja za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada prihvataju se samo količine ambalažnog otpada izdvojene za energetsko iskorišćenje iz komunalnog otpada.

– Da bismo došli do toga, moramo da donosimo ozbiljne i sistemske odluke sa jasnim ciljem i podelom odgovornosti u procesu upravljanja ambalažnim otpadom. Neophodna će biti daleko veća saradnja jedinica lokalnih samouprava tj. JKP-ova kojima je ta obaveza poverena i saradnje operatera sistema kroz uspostavljanje i razvoj organizaciju prikupljanja i razvrstavanja komunalnog ambalažnog otpada u jedinicama lokalnih samouprava – istakla je  direktorka naše kompanije Bojana Perić za portal SRDA.

– Fokus nam je na uspostavljanju dobrog mehanizma saradnje sa lokalnim samoupravama i javno komunalnim preduzećima, a to zahteva prilagođavanje svakom JKP sa kojim sarađujemo. Naša mreža javno-komunalnih preduzeća sa kojima sarađujemo se konstantno širi i prostire se od Subotice do Preševa. Svako od tih preduzeća ima svoje specifičnosti poslovanja, probleme sa kojima se suočava, infrastrukturu i kapacitet kojim raspolaže. Potrebno je uzeti u obzir sve specifičnosti  i dati posebna rešenja za svaku lokalnu samoupravu – istakla je Bojana Perić.