Operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, Ekostar Pak je nakon uspešno završene prethodne, u 2011. godinu ušao sa veoma ambicioznim planovima i ciljevima, koji su podrazumevali ne samo povećanje broja klijenata i količina ambalažnog otpada za koji je preuzeta obaveza upravljanja, već i proširenje kruga Javnih komunalnih preduzeća i samostalnih sakupljača sa kojima sarađuje. Trenutno, Ekostar Pak ima saradnju sa preko 60 Javnih komunalnih preduzeća i samostalnih sakupljača, čime pokriva celu teritoriju Republike Srbije i sa velikim naporima koje ulaže, radi na tome da se svest o važnosti zaštite životne sredine i reciklaže razvije upravo u onim sredinama gde je nema ili je na jako niskom nivou, kroz stimulaciju individualnih sakupljača u nerazvijenim opštinama i njihovo uključivanje u sistem sakupljanja kroz ugovore sa JKP-ovima širom Srbije.

Svi sakupljači sa kojima Ekostar pak sarađuje poseduju potrebne dozvole i rade u skladu sa svim važećim zakonima i propisima, što je i osnovni uslov za dobijanje stimulacija. Upravo u tom segmentu Ekostar Pak je uneo značajnu novinu, jer je praksu direktnog prenosa sredstava na račun sakupljača, zamenio kupovinom opreme, čime se na direktan, efikasan i transparentan način ulaže u sistem sakupljanja i podižu kapaciteti i mogućnosti.

Ekostar Pak je od 25.10.2010. pa do kraja 2011. godine, kroz stimulacije i druge vidove podrške raznim akcijama Javnim komunalnim preduzećima i samostalnim sakupljačima predao preko 1000 kontejnera za prikupljanje ambalažnog otpada, 10 abroll kontejnera, 8 hidrauličnih presa, preko 80 000 vreća za suvi otpad i selekciju po domaćinstvima, 200 plastičnih kanti za primarnu selekciju otpada, 3 Piaggo vozila, 4 viljuškara, 10 kamiona različitih dimenzija i namena. Pored toga, Ekostar Pak je finansirao i infrastrukturne radove na objektima za skladištenje i tretman otpada (betoniranje, ograđivanje, natkrivanje) kao i popravku opreme, tj. presa, vozila, vaga…

Kroz pojačanu aktivnost na saradnji sa Javno komunalnim preduzećima, kao i sakupljačima koji obavljaju komunalnu delatnost, Ekostar Pak je povećao udeo prikupljenog i selektovanog otpada iz domaćinstava na preko 40 % u 2011. godini. U skladu sa tim, Ekostar Pak je već u 2011. godini, iako ga Zakon na to ne obavezuje sve do 2012. godine za sve vrste otpada ispunio specifične Nacionalne ciljeve:

Time je Ekostar Pak, sa prikupljenih i recikliranih 17 097 t, ispunio i premašio Nacionalne ciljeve za 2011. godinu.

Uveravamo Vas da će ispunjenje Nacionalnih ciljeva biti još efikasnije te da se rezultati značajnih ulaganja u sistem sakupljanja, podizanja svesti o potrebi reciklaže i zaštiti životne sredine u velikom broju mesta u Srbiji već vide, a da će pun efekat naših zajedničkih napora biti vidljiv posebno u narednoj 2012. godini kada osim Opštih budu na snazi i Specifični ciljevi.

Za Ekostar Pak cilj nije samo ispunjenje zakonske obaveze, već i odgovornost svih nas za očuvanje i poboljšanje kvaliteta životne sredine.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI